Navod k pou iti pro pokladnu bingo hs

Pokud jste majitelem nìjakého prodejního nebo stravovacího zaøízení, víte velmi dobøe, ¾e rychlost slu¾eb pro mu¾e je jednou z nejdùle¾itìj¹ích úkolù, které chcete splnit. Vidíte v¹ak, ¾e jste nikdy nenauèili, ¾e dùle¾itá my¹lenka na poslední atribut nejen pøedstavuje rychlost pøípravy objednávky, ale také samotné zavedení objednávky do plánu a jeho pøedání ve vý¹i fiskální èástky.

Pokud jsou va¹e prostory zaøízené za normálních nebo ne pøíli¹ pokroèilých nebo zastaralé, pak tento aspekt výraznì prodlu¾uje dobu poskytování slu¾eb zákazníkùm, co je pøesnì zamìnìno za jejich naplnìní a nedostatek slu¾eb, které jste poskytli!Na¹tìstí na trhu existuje více a více zaøízení a stravovací prùmysl mù¾e mít stále více technologicky vyspìlých øe¹ení, která pøímo zasahují do hodnoty poskytovaných slu¾eb! A my naprosto pomáháme s misí, která se spoléhá na to, jak zlep¹it kvalitu cateringových slu¾eb. Nabízíme Vám jeden z nejrozvinutìj¹ích èí¹níkù a barmanských produktù - program Gastro Pos Demo.Jeho vyu¾ití je nejen intuitivní, ale stále se velmi podobá staré pokladnì, tak¾e zamìstnanci nebudou mít problémy s adaptací na nová øe¹ení! Navíc celý plán jde do hmatového stylu a poskytuje jednoduchý a pøedev¹ím dùle¾itìj¹í výbìr pøíkazù. Také identifikace èí¹níka je charakterizována znaèným technickým pokrokem a snadným pou¾íváním, proto¾e je to zadáním správného kódu pro daného zamìstnance nebo dokonce jednodu¹eji pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos & nbsp; je rozhodnì "musí mít", je-li více ne¾ u¾ivatelsky pøívìtivý na nej¹ir¹í úrovni svìtové úrovnì! Gastro Pos je pou¾íván a rád v moci velkých gastronomických zaøízení a luxusních barù! Tak¾e nemyslete na chvíli a myslete si, ¾e va¹e místo povstane na vy¹¹í úroveò!